České podzemí 2017

Také v letošním roce se ve dnech 13.-14. května 2017 konal v pořadí již pátý ročník mezioborové konference České podzemí. Tentokrát se účastníci sešli v krušnohorském městečku Horní Blatná, které je od místa loňského setkání v Ostravě doslova na druhém konci republiky. Navzdory značné vzdálenosti i odlišnosti letošního místa konání konference se účastníkům podařilo plynule navázat na konferenci předchozí. Přes padesát odborníků věnujících se výzkumu, ochraně, prezentaci nebo interpretaci podzemních prostor Česka vyslechlo celkem 11 konferenčních příspěvků pokrývajících široké spektrum výzkumů. Význam celé akce dokládá nejen vysoká účast českých i zahraničních odborníků, ale také dvě významné záštity, které jsou výmluvným dokladem mezioborového přesahu konference. Letošní ročník Českého podzemí se konal pod záštitou rektora Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, a dále pod záštitou ředitelky Institutu turismu agentury CzechTourism. Interdisciplinarita a mezioborová spolupráce provázela účastníky konference po celé tři dny.

Jelikož se konference konala v Krušných horách, jejichž Hornická kulturní krajina usiluje o zápis na Seznam světového dědictví UNESCO, nechyběly v rámci konference exkurze do zpřístupněných dolů, které jsou součástí této nominace. V pátek měli účastníci možnost prohlídky Národní kulturní památky Důl Mauritius na Hřebečné (http://www.dulmauritius.cz) a v neděli mohli zavítat do štoly Johannes (http://www.stolajohannes.cz) nedaleko Božího Daru. Obě tato důlní díla představují unikátní expozice dobývání cínových rud v Krušných horách od 16. století. Celý sobotní den byl pak věnován jednotlivým konferenčním příspěvkům.

Po úvodním přivítání byl zástupcem Spolku přátel dolu Mauritius představen nejen výše zmiňovaný důl, ale také prostory, které nejsou návštěvníkům během prohlídek přístupné. Prezentace Jakuba Jelena přítomným představila výzkum montánního dědictví z pohledu kulturní geografie s důrazem na využívání a interpretaci tohoto dědictví veřejnosti. Poté vystoupil Ondřej Malina z Národního památkového ústavu v Lokti a seznámil posluchače s výsledky výzkumu datování vzorků získaných v dole Jeroným u Čisté. Navázal příspěvek věnovaný prezentaci výsledků z výzkumu terénních pozůstatků hornické činnosti v okolí Horní Blatné z roku 2015 v podání manželů Večeřových z České geologické služby. Po přestávce na program navázal Radko Tásler, který představil výzkum metod dobývání v souboru důlních děl Kovárna v Obřím dole. Dále vystoupili pracovníci Národního památkového ústavu Rostislav Šeruda a Miloslav Rucki, tentokrát z Ostravy. Ti přítomné seznámili s virtuální rekonstrukcí dnes již nepřístupných či neexistujících chodeb a jam dolu Michal. Do východních Čech nás přenesla další prezentace, během které představila Květa Dufková zkušenosti se zpřístupňováním dolu Bohumír a také zajímavé akce zaměřené na zatraktivnění podzemí pro nejmenší návštěvníky. Poslední příspěvek dopolední části přednesl Martin Bareš, zakladatel úspěšného projektu Offroadsafari.cz, který se s přítomnými podělil o zkušenosti načerpané v loňském roce při hlubinném dobývání uhlí ve zbytkových svazích velkolomu ČSA v Mostě, kde se nechal dočasně zaměstnat jako horník.

Po obědě následovala přednáška Radka Kouříka věnující se důlním dílům z poněkud jiné perspektivy, a to z pohledu (ne)přístupnosti těchto objektů pro potřeby sčítání netopýrů. Závěrem jeho prezentace byla diskutována otázka „Jak legálně spočítat netopýry?“, která vyvolala velké množství pozitivních i negativních reakcí. S předposledním příspěvkem vystoupila studentka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Kristýna Schuchová, jež představila svůj výzkum možností využívání starých důlních děl jako rezervoárů vody. Jako poslední zazněla poutavá přednáška Ladislava Lahody, během které představil problematiku historické těžby ve vysoko položených důlních dílech švýcarských Alp a formou fotografií i videí z průzkumu a dokumentace těchto děl zakončil přednáškový blok konference. Vzhledem k množství a četnosti reakcí na jednotlivé prezentované příspěvky je možné říci, že všechny prezentace vyvolaly v přítomných zájem a sloužily nejen k výměně zkušeností a informací mezi účastníky, ale v mnoha případech také k diskusi přístupů jednotlivých oborů ke společně studované problematice.

Konference České podzemí sdružuje nejen odborníky z velmi širokého spektra vědních disciplín, ale také umožňuje spojení lidí a oborů věnujících se podobným tématům, avšak odlišnými způsoby či postupy. Pro komplexní pochopení, výzkum a ochranu nejen podzemních prostor je tato spolupráce a interdisciplinární přístup velmi důležitý.

Věříme, že se vám letošní ročník konference líbil a těšíme se na setkání opět za rok!