České podzemí 2016

Čtvrtý ročník konference „České podzemí“ proběhl ve dnech 7. – 8. května 2016 v areálu ostravského Landek Parku. Záštitu nad akcí převzal Národní památkový ústav a také rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, pan prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Ve stylovém prostředí kompresorovny dolu Anselm zaznělo celkem deset odborných příspěvků, z nichž některé iniciovaly živou závěrečnou diskusi. Přestože přednášky zahrnovaly širokou škálu témat od průzkumu a dokumentace až po praktické zkušenosti s turistickým využitím hornické krajiny, nejvíce diskutovaným problémem byla legislativní omezení vyplývající ze zákona č.61/1988 Sb., o hornické činnosti. Ta představují komplikaci především pro vědecký výzkum unikátních přírodních jevů, které se ve starých dolech vyskytují.

Ze strany zástupců Národního technického muzea padl zásadní požadavek na uchování původního stavu starých důlních děl, který je mnohdy v rozporu se snahou o jejich turistické využití. To je však na druhou stranu v současné době jedním z mála způsobů, jak staré důlní dílo dlouhodobě kontrolovaně provozovat a udržovat.
V závěru prvního dne účastníci absolvovali prohlídku důlní expozice na dole Anselm. V neděli pak následovala exkurze v areálu Dolní oblasti Vítkovice.

IV. ročník konference České podzemí proběhl ve spolupráci s agenturou CzechToursim, společností Dolní oblast Vítkovice a za podpory Moravskoslezského kraje.

Anotace příspěvků

Stará důlní díla Moravskoslezského kraje. Mnohá z nich jsou chráněna jako přírodní památky či evropsky významné lokality díky výskytu vzácných a ohrožených druhů netopýrů.
Jan Lenart (Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě)

Mostecko klišé zbavené. Jak z průmyslové krajiny zasažené těžbou nerostných surovin udělat turistický produkt.
Martin Bareš (Offroadsafari.cz)

Mapování hodnot. Východiska a metody stavebně-historického průzkumu v dole Jeroným u Čisté.
Ondřej Malina (Národní památkový ústav)

Co ukazovat v muzeu kromě kladívek? Stará důlní díla mohou být významným zdrojem vědeckých poznatků z nejrůznějších oborů. Necitlivé formy jejich zpřístupnění však mohou sklouznout k turistifikaci podzemí a někdy mohou vést i k ničení osobitých a hodnotných prostředí a jevů v dolech.
Lukáš Falteisek (Přírodovědecká fakulta UK)

Vize pro znovuobjevení hornické krajiny Plzeňska. Výstupy z mezioborového workshopu Fakulty architektury ČVUT, Katedry zahradní a krajinné architektury ČZU a Výzkumného centra průmyslového dědictví.
Jakub Bacík (Fakulta architektury ČVUT)

Železnorudná těžba v Podbeskydí. Minulost i současnost průzkumu a prezentace železorudné těžby na úpatí Beskyd. Terénní dokumentace fenoménu byla iniciována vznikem Národního geoparku Podbeskydí.
Dalibor Kvita (Národní geopark Podbeskydí)

Dědictví hornické krajiny Jáchymovska a těžba uranu v 2. polovině 20. století. Jedny z nejvýznamnějších hornických památek Jáchymovska pocházejí z období intenzivní těžby uranových rud v 2. polovině 20. století. V posledních letech dochází k realizaci několika projektů zaměřených na obnovu, prezentaci a ochranu montánního dědictví spojeného s tzv. uranovou érou. Projekty jsou řešeny ve spolupráci odborníků z oblasti geografie, historiografie nebo cestovního ruchu.
Jakub Jelen (Přírodovědecká fakulta UK)

Zkušenosti z prvního roku provozu zpřístupněného starého dolu Bohumír. Důl Jan Šverma o.p.s. v roce 2012 převzala od MŽP správu nad podzemím dolu, připravila projekt a realizovala 1. etapu zpřístupnění. Příspěvek shrnuje zkušenosti z prvního roku provozu nově zpřístupněné expozice.
Karel Novotný (Důl Jan Šverma, o.p.s.)

Zpřístupňování důlních děl – důležitá technická památka (postřehy odjinud). Stará důlní díla jsou dnes stále zajímavějším tématem. Mimo původní účel zpřístupnění pro turistický ruch se naskýtají i nová využití. Pro různá využití je třeba volit způsob zachování a následný proces zpřístupňování koordinovat. Příspěvek vychází ze spolupráce oddělení hornictví Národního technického muzea se zahraničními společnostmi a muzejními institucemi.
Karol Šmehil (Národní technické muzeum)
Martin Přibyl (Národní technické muzeum)