VI. ročník konference České podzemí

Vážené kolegyně a kolegové, drazí přátelé, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na

 5. ročník konference České podzemí,

 který se koná ve dnech 26. – 27. května v prostorách Hornického muzea v Příbrami.

 

Pořádá:

 CMA – společnost pro výzkum historického podzemí, z.s.

 ve spolupráci s

 ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha

Hornické muzeum Příbram

 CzechTourism

 

České podzemí je mezioborové setkání odborníků z oblasti geologie, speleologie, biospeleologie, hornictví, archeologie, památkové péče, architektury, managementu cestovního ruchu a dalších, kteří se při své práci zabývají ochranou montánních památek a problematikou jejich nového využití.

 

Program:

Sobota, 26. května 2018

(Hornické muzeum Příbram)

Dopoledne

  • registrace účastníků a zahájení
  • dopolední blok přednášek

Odpoledne

  • oběd
  • odpolední blok přednášek

Neformální společenský večer v restauraci Na Vršíčku.

 

Neděle, 27. května 2018

(terénní exkurze)

Exkurze do zpřístupněných důlních děl Hornického muzea Příbram.


Anotace vybraných příspěvků (TBC)

Na konferenci budou prezentována mj. následující témata:

Hornické muzeum Příbram – historie a současnost. Hornické muzeum Příbram patří k nejstarším muzeím v České republice. Bylo založeno roku 1886 a od prvopočátku shromažďuje nejvíce sbírkových předmětů z oblasti příbramského hornictví a hutnictví, dominantních stimulů dynamického rozvoje regionu, s tradicí sahající až do pravěku. Muzeum nabízí prohlídku několika kilometrů podzemí zdejších dolů na stříbro a olovo, jízdy hornickými vláčky, prezentuje rozsáhlou mineralogickou sbírku, monumentální parní těžní stroje a jiné unikátní exponáty. Počtem prohlídkových tras se řadí k největším hornickým muzeím v ČR i v Evropě. Součástí Hornického muzea Příbram jsou rovněž pobočky Památník Vojna Lešetice, Skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum zlata Nový Knín, Muzeum Špýchar Prostřední Lhota a nově také Uranový důl Bytíz, který ještě čeká na nezbytné opravy pro jeho zpřístupnění široké veřejnosti. Od roku 2007 si do muzea najde každoročně cestu více než sto tisíc návštěvníků.

(Josef Velfl, Hornické muzeum Příbram)

 

 Co není zakázáno? Právní rámec průzkumu, dokumentace a zpřístupňování SDD. Snahy o vědecký průzkum a ochranu SDD se často dostávají do konfliktu se stávající báňskou legislativou, která v prostředí důlního díla v zásadě počítá pouze s taxativně vymezeným okruhem činností. Ty klasifikuje jako činnost hornickou, nebo činnost provozovanou hornickým způsobem. Ostatní činnosti zahrnující např. archeologický či biospeleologický výzkum se tak nachází prakticky v právním vakuu. V praxi jsou pak zájemci o vědecký výzkum podzemí nuceni ke zpřístupňování důlního díla i tam, kde to vůbec neměli v úmyslu – legální možnost průzkumu SDD mimo režim ČPHZ totiž prakticky neexistuje… Vyhovuje stávající právní úprava aktuálním společenským potřebám? A pokud ne, jakým směrem by se měly ubírat úvahy o její možné novelizaci? Příspěvek shrnuje výstupy bakalářské práce studenta VŠB-TUO a zaměřuje se především na nejasné a diskutabilní body týkající se legality provádění nehornických činností ve starých důlních dílech.

(Jan Otava, HGF VŠB-TUO a ZO 1-06 Speleologický klub Praha)

 

Zpřístupnění štoly Jitřenka a úpravny uhlí v bývalém areálu Dolu Jan Šverma v Žacléři.

Obecně prospěšná společnost Důl Jan Šverma byla založena v roce 2003 a za dobu své existence mimo jiné zpřístupnila veřejnosti v roce 2012 Hornický skanzen v Žacléři v areálu bývalého hlubinného dolu Jan Šverma, či v roce 2015 měděný důl Bohumír v Jívce.V roce 2018 bude prohlídkový okruh hornického skanzenu v Žacléři rozšířen hned o dvě zajímavosti. Štola Jitřenka v centru areálu dolu je bývalou slednou chodbou v 7. nadložní uhelné sloji, ležící těsně pod povrchem. Poloha chodby byla již v roce 2012 zachycena geologickými rýhami. Z geologického hlediska je chodba součástí lampertických vrstev. Návštěvníci se nově podívají také do budovy z 60. let 20. stol., která až do roku 1992 sloužila jako úpravna uhlí a v roce 2011 byla společně s objekty jámy Jan prohlášena za kulturní památku.

(Lucie Zákravská, Důl Jan Šverma, o.p.s.)

 

Seznam přihlášených příspěvků je průběžně aktualizován. Přesný časový harmonogram a anotace přednášek budou zveřejněny na www.ceskepodzemi.cz a v místě konání akce. Změna programu vyhrazena. Jednání probíhá v českém jazyce.

 

Přihlášky a registrace

Vyplňte tento formulář a v elektronické formě jej zašlete na uvedenou e-mailovou adresu. Odpovídající finanční částku zašlete na bankovní účet pořadatele (viz pokyny v přihlášce). Prezentující účastníci konferenční poplatek neplatí. Přihláška je považována za závaznou okamžikem připsání finančních prostředků na účet pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo přihlášku odmítnout z důvodu naplnění kapacity akce – v takovém případě se případná platba vrací v plné výši.

Registrační poplatek: 550 Kč. V ceně registračního poplatku je účast na konferenci, oběd (26. května) a občerstvení během přednášek. Ostatní konzumaci si hradí účastníci sami dle vlastního výběru. Prezentující účastníci akce registrační poplatek neplatí.

Ubytování si zajišťují účastníci samostatně.

Účastníkům konference je při rezervaci do 10. března k dispozici předrezervovaná kapacita v penzionu U Muzea ( http://www.umuzeapenzion.cz/ ), který se nachází v docházkové vzdálenosti od místa konference. Ubytování v penzionu je bez snídaně, podle platného ceníku: http://www.umuzeapenzion.cz/cenik.html

Další možnosti ubytování v Příbrami jsou k dispozici zde: https://www.ubytovanipribram.cz/

Termín pro zaslání přihlášek: 15. května 2018.

Pořadatelem akce je CMA – společnost pro výzkum historického podzemí, z.s., Lucemburská 35, Praha 3, IČO: 62931075, zapsaná pod s.z. L6474 u Městského soudu v Praze

 

Vyplněný formulář zašlete na adresu: info@ceskepodzemi.cz . Částku odpovídající Vaší objednávce zašlete bankovním převodem na č.ú:  411601329/0800, konstantní symbol 0308, jako variabilní symbol použijte prvních šest číslic svého rodného čísla. Pořadatel si vyhrazuje právo přihlášku odmítnout z důvodu naplnění kapacity akce – v takovém případě se případná platba vrací v plné výši.

 

Plné znění pozvánky zde.

Napsat komentář