Program konference České podzemí 2019

Anotace potvrzených příspěvků (konferenční část)

Role aktérů ve formování montánního dědictví Jáchymovska
Jakub Jelen (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)

Oblast Jáchymovska je jednou z nejvýznamnějších oblastí montánního dědictví nejen Česka, ale i Evropy, což podtrhuje např. snaha o zápis této lokality na seznam světového dědictví UNESCO. Historie Jáchymovska je spjata s těžbou nerostných surovin, která trvala téměř 500 let a zanechala po sobě množství pozůstatků z různých těžebních etap. V současné době existuje množství aktérů (jednotlivci, zájmové spolky, muzea apod.), kteří se snaží montánní dědictví Jáchymovska uchovat, chránit a předávat budoucím generacím. Příspěvek se zaměří především na způsoby nakládání těchto aktérů s montánním dědictvím, jejich motivace, konkrétní cíle, způsoby spolupráce či specifické činnosti, které tvoří někdy velmi nesourodé spektrum aktivit, vedoucí někdy i ke střetům vizí a konfliktům. Příspěvek představí dílčí výsledky výzkumu realizovaného v rámci disertační práce autora, která je zaměřena na studium aktérů podílejících se na procesu vzniku, ochrany či prezentace zdejšího montánního dědictví.

Geoturistický potenciál Národního geoparku Broumovsko
Stanislav Stařík (Národní geopark Broumovsko)

Národní geopark Broumovsko se rozkládá na geologicky, geomorfologicky i historicky nesmírně bohatém území oblasti Středních Sudet. Najdeme zde celoevropsky unikátní přírodní, geologicky podmíněné fenomény jako pískovcová skalní města, stolové hory a kuesty, vodou bohatou křídovou pánev s artéskými prameny, neobyčejně pestré permské vulkanity, aktivní tektonické zóny nebo mocná karbonská uhlonosná souvrství. Mnohé tyto struktury jsou také doprovázeny výjimečnými přírodními či technogenními podzemními prostorami ve formě rozsáhlých pseudokrasových jeskyní nebo starých důlních děl. Drobnou část tohoto tajemného podzemí mohou zhlédnout i návštěvníci Broumovské vrchoviny.

Program je průběžně aktualizován.

Doprovodný program (sobota večer)

Podvečerní prohlídka areálu Hornického skanzenu Žacléř – důl Jan Šverma

Návštěvníci v rámci prohlídky navštíví špinavé šatny (řetízkárnu), kde horníci započali svou směnu a vydají se přes cáchovnu do šachetní budovy jámy Jan, ve které je možnost se z vozíkového oběhu vydat na 52 metrů vysokou těžní věž Jan. Z věže se naskytne panoramatický výhled na Krkonoše včele se Sněžkou a Vraní hory se Špičákem, ale i pohled na celý areál. Poté návštěvníci zamíří do nově přístupné štoly Jitřenky, která je dlouhá zhruba 100 m a je zde k vidění i nádherná uhelná sloj. Prohlídku návštěvníci ukončí ve strojovně jámy Jan, ve které se nachází původní těžní stroj, ale je zde i expozice věnovaná důlnímu vybavení, či paleontologické nálezy.

Projekce: Švýcarským Divokým západem
Dokument. Režie: Laco Lahoda

Neformální posezení v restauraci Kahan – KD Žacléř.

Terénní exkurze (neděle)

Měděný důl Bohumír v Jívce

Důl Bohumír se nachází v areálu společnosti GEMEC-UNION a.s., v katastru obce Jívka cca 20 km východně od Trutnova. Dopravu na lokalitu si zajišťují účastníci samostatně podle orientační mapky. Délka prohlídky je cca 2 hodiny.

Začátky prohlídek:

9: 30 – první skupina

11:30 – druhá skupina

Rozdělení účastníků do skupin proběhne během sobotního programu.

Přihláška a pokyny pro účastníky.

Registrační formulář.