Záštita VŠB i Institutu turismu

Pátý ročník konference České podzemí získal hned dvě záštity, které jsou výmluvným dokladem mezioborového přesahu konference. Letošní ročník Českého podzemí se bude konat pod záštitou rektora Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, a také pod záštitou ředitelky Institutu turismu agentury CzechTourism.

Program konference České podzemí

Vážení přátelé podzemí, kolegyně a kolegové, pátý ročník konference České podzemí se koná ve dnech 13. – 14. května v Horní Blatné. Registrace na konferenci je uzavřena.

Výzva k zaslání abstraktů

Vážené kolegyně a kolegové, dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou aktivní účasti na pátém ročníku konference České podzemí, která je věnována ochraně a alternativnímu využití montánních památek.

Kanár – nejlepší přítel horníka

Když jsem začal organizovaně chovat kanáry a sdružovat se ve spolku, bylo mi nápadné velké množství přátel ze severní Moravy. Vedle toho i náš Ústecký kraj je poměrně dosti početně zastoupen. Je snad náhoda, že jde o hornické kraje? V tomto případě nejspíše ano, ale spojení horníků a kanárů bylo kdysi více než úzké.

Šlikovský tolar: Peníze jako komodita

Peníze jako komodita existovaly již za středověkých a raně novověkých dob. Jeden z příkladů můžeme najít i na území Čech. Razit peníze bylo odjakživa výsadou vládců. Ve středověké Evropě, ovládané feudálním zřízením s jeho spletitými vazbami, se transformovala v institut, jehož název v české podobě zněl „mincovní regál“. Panovník měl také obvykle právo na veškeré bohatství skryté v zemi a na základě tohoto práva mohl za úplatu – nejčastěji část vytěženého – propůjčovat privilej ze země těžit; tato privilej se celkem nepřekvapivě nazývala „horní regál“.

Hornické muzeum Příbram

Jihozápadně od Prahy leží jedno z největších muzeí v České republice, které se dokonce řadí mezi největší hornická muzea v Evropě. Za svou vysokou návštěvnost vděčí zejména široké nabídce podzemních i povrchových expozic s využitím zážitkových prvků. V originálních báňských provozních a správních budovách je zájemcům přiblížena hornická minulost spjatá s těžbou ve stříbrorudném revíru, uranovém ložisku a podbrdské železářské oblasti.